Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Kiadványaink

Programfüzet 1.

A tudatos fonémaészlelés kialakításának ideje az óvodáskor. Óvodáskorban célszerű elvégezni a beszédhanghallás készségének kialakítását, fejlesztését, hogy az elmaradások felhalmozódását, beszédhiba esetén a hibásan képzett hang automatizmusát megakadályozzuk. Mindezeket szem előtt tartva fontosnak gondoltuk, hogy nevelőmunkánk részévé tegyük a fonémahallás képességeinek kialakítását és fejlesztését.

Intézményi szinten 8 éve az óvodánk valamennyi csoportjában alkalmazni kezdtük a programot, amit a Helyi Nevelési Programba is beemeltünk. A fonémahallás fejlesztő programunk hatékonyságát több éves gyakorlati tapasztalat, a mérési eredmények, és az iskolákból kapott visszajelzések is igazolják.

A fejlesztés Fazekasné dr. Fenyvesi Margit programjának intézményünk sajátosságaira átdolgozott tematikája alapján történik. Természetesen fontos szempont, hogy figyelembe vegyük az adott csoport összetételét, fejlettségét. A korcsoportonkénti kidolgozott program biztosítja a pedagógusi szabadságot, rugalmasságot is (pl. gyakorló játékok választása). A hagyományos (Alapprogramban előírt) anyanyelvi fejlesztés elveire alapozunk, azonban a program alkalmazásával olyan készségének kialakítása, fejlesztése a célunk, amelyek lehetővé teszik a beszédhangok pontos észlelését, az olvasás, írás, idegen nyelv elsajátításához szükséges képességek megalapozását.

Programunk az alkalmazott módszerek, foglalkoztatási formák, szervezeti keretek alkalmazásában tér el a hagyományosan megvalósított anyanyelv-fejlesztő tevékenységektől. Minden korcsoportra kidolgoztuk a fejlesztési feladatokra lebontott tematikát, melynek megvalósítása könnyen illeszthető a gyermekek mindennapi tevékenységébe, elsősorban a játékba és a mozgásos feladatokba.

A fonémahallás fejlődését vizsgáló mérési rendszer reális képet nyújt az elért eredményekről, munkánk hatékonyságáról. A program megvalósításának tárgyi feltételei minimálisak, a mindennap használt játékeszközök is felhasználhatóak a tevékenységekhez. Az alkalmazás szakképzetséget nem igényel, azonban ajánlatos a szakirodalom alapos ismerete.


Programfüzet 2. – Zeneóvoda

Intézményünkben 1991. óta folyamatos útkeresés indult az óvodapedagógusok sajátos, egyéni érdeklődésének megfelelő területeken való alkotó újítások, innovációk megtalálására.

Többen orientálódtak a zenei nevelés irányába. Közülük 1991-ben egy kolléganőnk a Budapesti Tanítóképző Főiskola Zenei Tanszék Óvodapedagógusok Intenzív Továbbképzésén szerzett képesítést az óvodai zenei nevelés területén alkalmazott újszerű módszerekről.

Ennek átadására több éven keresztül szakmai munkaközösség és műhelymunka formájában került sor. (Elméleti anyag, gyakorlati felkészítés, gyakorlati bemutatók, folyamatos önképzések, továbbképzések, eszmecserék, belső továbbképzések.)

1995-ben a helyi Művészeti Zeneiskola felfedezte sajátos, innovatív zenei programunkat és együttműködésre kért fel bennünket zenei kiselőképző szervezésében. Sikereinken felbuzdulva az 1999-ben megalkotott Vadárvácska Nevelési Programunk mellékleteként készítettük el ezen területen alkalmazott innovációnkat.

2004-től egyre kiforrottabbá vált jó gyakorlattá nevelésünkben a „Daloló fecskék” zenei készségeket és képességeket 3-7 éves korig fejlesztő program. Újszerű zenei készség- és képességfejlesztést tartalmaz, melyet alkalmazva a pedagógus képes a gyermekek egyéni fejlettségének és készségszintjének megfelelő differenciált fejlesztésre.

A hagyományos ének-zenei tevékenység mellett hatékonyabb zenei érdeklődéskeltést, fejlesztést eredményez. Humán erőforrás bővítést nem igényel, a „jó gyakorlat” az átvevő intézménytől. Hagyományos óvodai környezetben megvalósítható. Legfontosabb az empatikus szeretettel teli óvónői munkálkodás, s ha ehhez megfelelő zenei szaktudás is járul, az kincset érő és gazdagító.

Ebben a kiadványunkban adunk segítséget ahhoz, hogy mindez hogyan valósítható meg az óvodai nevelés során.


Programfüzet 3. – Tehetségműhely

Óvodánkban céljaink megvalósulása érdekében kiemelten kezeljük a művészeti nevelést, ezen belül a zenei nevelést. Főbb céljaink, a zenei anyanyelv megismertetése, esztétikai fogékonyságra nevelés, zenei ízlés formálása. Feladataink között kiemelt helyen szerepel a zenei alkotókedv, kreativitás felébresztése, fejlesztése.

A tehetséggondozás már évek óta fontos szerepet töltött be a zenei nevelés területén. Sok éves munkánk tapasztalatait, összegyűjtöttük, rendszereztük, és elkészült a „daloló fecskék” tehetségműhely programfüzete. A tehetségműhelyben 5-6-7 éves gyermekek vehetnek részt, intézményünk által kidolgozott beválogatási szempontrendszer alapján. A zenei fejlesztést szegregált formában, kis létszámmal (3-15 gyermek) történnek. A tematikát, feladatokat a beválogatott gyermekek egyéni képességeinek, szükségleteihez igazodva tervezzük, valósítjuk meg.

A 2010/2011 nevelési évben célkitűzéseink megvalósultak. A gyermekek egy része dallamjátszó hangszeren (xilofon, fuvola) képes önállóan játszani. A műhelymunka során sok örömet szereznek önmaguknak, a tehetségműhelyt vezető óvodapedagógusnak, s mindenkinek, akik befogadók a zene irányába.


Kézikönyv.

Kézikönyvünk segítséget nyújt Vadárvácska Nevelési Programunk feladatainak megvalósításához.
Ajánlás programunk tevékenységrendszeréhez. A benne foglaltak 12 év gyakorlati munka eredményein és tapasztalatain alapulnak. Azokat a lehetőségeket gyűjtöttük össze, rendszereztük, amelyek gyakorlati munkánkban jól beváltak.

Bővítettük a kompetencia alapú nevelés tudatos és szakszerű alkalmazásával. A kompetencia alapú nevelést, nevelési koncepciónkhoz csatlakozó olyan elemként értelmezzük, amely sajátos arculatot hangsúlyt ad meglévő nevelési gyakorlatunknak, lehetőséget biztosít a differenciálásra, és az egyéni szükségleteket szem előtt tartó fejlesztésre. Óvodai életünk szerezését, a tevékenységtartalmakat célszerűnek láttuk az évszakok változásához kötni.

A tevékenységtartalmak rendezése évszakonként történik, az aktualitásokat figyelembe véve. Felfogásunk szerint az évszakirányultság alapján nevelésünk kerete a környezeti tevékenységrendszer. Ez a tervezési alap biztosítja a koncentrációt. A csoport összetétele, a gyermekek egyéni fejlettsége szükséglete, a pedagógus egyénisége meghatározó a tervezésben. Ehhez készítettük el a módszertani ajánlásokat tartalmazó kézikönyvünket.

Scroll to Top